© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
De   eigenaar   staat   aan   de   huurder,   op   een   bepaalde   datum      of   vastgelegde   periode      het   gebruik   en   het   genot   toe   van      de   lokalen   of   het   cafetaria       van   de   Parochiezaal te   Eppegem   mits   naleving   van   de   voorwaarden   vermeld   in   dit   contract.   Niet   naleving   van   deze   voorwaarden   kan   een   onmiddellijke    stopzetting   van   het   contract   tot gevolg hebben. Aansprakelijkheid van de huurder: De   huurder   is   verplicht   zijn   volledige   identiteit,   adres   en   contactnummer   bekend   te   maken   aan   de   verantwoordelijke.   De huurder   staat   borg   voor   alle   gebeurtenissen   tijdens   de   activiteit,   zowel   op   zedelijk   als   materieel   gebied.   Alle   schadegevallen   worden   met   hem/haar   geregeld.   Over alle   onvoorziene   gevallen   wordt   door   de   eigenaar   of   door   de   door   hem   aangestelde   verantwoordelijke   beslist.   De   burgerlijke   aansprakelijkheid   van   de   huurder   wordt NIET    gedekt    door    de    eigenaar.    De    huurder    mag    de    rechten    en    voordelen    van    huidige    overeenkomst    NIET    afstaan    aan    derden.    Onderverhuur    is    verboden. Motorvoertuigen en aanhangwagens zijn verboden op de binnenkoer. De huurovereenkomst   Wordt   aangegaan   voor   een   periode   met   vastgelegd   e   aanvang   en   einde.   De   prijs   wordt   vastgelegd.   (zie   tarief)   volgens   de   aard   van   de activiteit en de hoedanigheid van de huurder.   De waarborg bedraagt 500 EUR . Reservatie en huur: De    reservatie    en    huur        worden    pas    definitief    bij    betaling    van    de    waarborg    en     de    huur.    Bij    niet    betaling    binnen    de    in    de betalingsmodaliteiten   voorziene   termijn   vervalt   het   contract.   Een   eenzijdige   annulering   vanwege   de   huurder   binnen   de   maand   VOOR   de   activiteit   brengt   van rechtswege   het   verval   mee   van   de   betaalde   waarborg.   Bij   vroegere   annulering   zal   een   kost   van   25   EUR   worden   aangerekend.   De   volledige   som   (waarborg   en   huur) dient   betaald   te   zijn   voor    de   afhaling   van   de   sleutel.   Alle   betalingen   gebeuren   op   het   rekeningnummer   BE78   9731   4463   2286.   Betalingsmodaliteiten :   Waarborg   en huur te betalen vóór vermelde datum met vermelding van referte Gebreken / schade / gebruik:   De   huurder   verklaart   het   goed   ontvangen   te   hebben   in   goede   staat   en   verbindt   er   zich   toe   het   in   dezelfde   goede   staat   terug   te geven.    Eventuele    gebreken    dienen    bij    aanvang     van    de    activiteit    onmiddellijk    gemeld    te    worden    aan    de    zaalverantwoordelijke    hetzij    via    het    zaalnummer 0473/758876 ,   hetzij   via   mail   marcbjmertens@skynet.be .   De   huurder   is   verantwoordelijk   voor   alle   aangerichte   schade   en   verbindt   er   zich   toe   deze   op   het   eerste aanzoek te vergoeden. De huurder verbindt er zich toe het in bruikleen gegeven goed uitsluitend te gebruiken voor de organisatie van de opgegeven activiteit. Capaciteit van de zaal - Brandveiligheid : De   maximale   bezetting   van   het   ganse   complex   bedraagt   240   personen   en   deze   mag   om   veiligheidsredenen   niet overschreden   worden.   Bij   aparte   verhuur   en   bij   neergelaten   rolluiken   wordt   dit   :   grote   zaal   120   pers,   podium   60   pers,   cafetaria   60   pers   en   deze   mag   om veiligheidsredenen   niet   overschreden   worden .      Er   mogen   geen   vuren   of      kaarsen   gebruikt   worden   in   de   zalen.   De   huurder   zorgt   ervoor   dat   tijdens   de   activiteit   de   vier nooduitgangen steeds vrij blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om hierop toe te zien Dranken: Bieren,   waters,   fruitsappen   en   frisdranken   dienen   verplicht   aangekocht   te   worden   via   de   uitbating   van   de   parochiezaal   en   worden rechtstreeks   bij   deze   laatste   besteld.   Wijnen   en   schuimwijnen   zijn   beschikbaar.   Gebruik   van   de   glazen   voor   wijn   en   schuimwijnen   (zonder   aankoop   ervan   bij   de zaaluitbating) geeft aanleiding tot de aanrekening van een forfait van 20€. Reiniging van de accommodatie: Zaal, cafetaria en sanitair door de zaaluitbating. Keuken,  kelderkeuken, terras en binnenkoer door de huurder; Gebruik van de keuken, keukenmateriaal, bestek, glazen en witgoed : Alle   gebruikte   toestellen   (binnenkant   ovens,   vriezer   en   koelcel   niet   vergeten   aub)   en materiaal   dienen   door   de   huurder   gereinigd   en   afgedroogd   en   op   de   voorziene      plaats   teruggezet   te   worden.   De   huurder   zorgt   zelf   voor   handdoeken,   vaatdoeken, afwasproducten,      afwasmateriaal,   toiletpapier   en   officiële   vuilniszakken.   De   huurder   staat   zelf   in   voor   de   verwijdering   van      al   het   vuilnis   ten   laatste   bij   het   einde   van de huurperiode. Meubilair (Tafels, stoelen, karren): Het   meubilair   mag   niet   onafgedekt   op   het   terras   of   de   binnenkoer   worden   geplaatst   en   dient   na   afloop   steeds   teruggeplaatst te   worden   zoals   voorzien   op   de   geafficheerde   zaalsetting   (behalve   indien   anders   afgesproken   met   de   zaalverantwoordelijke).   De   verwarmingsknoppen   dienen   steeds bereikbaar te blijven!     Huurmeubilair moet verwijderd zijn ten laatste  bij het einde van de huurperiode. Versiering van de zaal: Het   gebruik   van   confetti,   mica   en   aanverwante   producten   is   verboden.   Er   mogen   geen   affiches   of   versieringen   aan   ramen,   de   muren,     de   akoestische   panelen      gekleefd   of   gespijkerd   worden.   De   daarvoor   bestemde   borden   en   rails   dienen   gebruikt   te   worden.      Na   afloop   dient   alle   versiering   en hechtmateriaal verwijderd te worden door de huurder Verwarm ing:   Niet   gebruikte   lokalen   mogen   niet   verwarmd   worden.   Tijdens   strenge   winterdagen   (vorst)   zullen   de   thermosstatische   kranen   bij   het verlaten van de lokalen door de huurder steeds op “1”  worden gezet, zodat een basistemperatuur behouden blijft. Vergunningen en toelatingen : De    huurder    dient    zelf    de    eventueel    benodigde    vergunningen    en    toelatingen    te    bekomen    bij    de    bevoegde    autoriteiten.    De gemeentelijke voorschriften inzake organisatie van evenementen dienen eveneens nageleefd te worden. Geluidshinder: Huurders   die   gebruik   maken   van   een   geluidsinstallatie   tijdens   hun   activiteit   moeten   de   in   de   VLAREM-wetgeving   vervatte   normen voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten alsook de gemeentelijke reglementen en voorschriften terzake naleven. Rechten, heffingen, belastingen : De   huurder   dient   eventuele   accijnsrechten,   BTW,   auteursrechten,   billijke   vergoeding   en/of   andere   heffingen   en   belastingen die verbonden zouden zijn aan de ingerichte activiteiten zelf te betalen aan de bevoegde administratie. Bij het verlaten van het gebouw:   De   huurder   zorgt   er   onder   andere   voor   :   de   verwarming   af   te   zetten   (of   op   nr   1   bij   vorst),   alle   lichten   te   doven   (ook   in   de toiletten,   kelder,   terras      en   buiten   aan   de   ingang),   de   gasfornuizen   en   de   hoofdkraan   van   het   gas   in   de   keuken   af   te   zetten,   de   koelcel      en   vriezer   te   ledigen   en   te reinigen,   alle   vuilnisbakken   te   ledigen   (ook   van   de   toiletten),   alle   meubilair   en   alle   gebruikt   materiaal   terug   op   zijn   oorspronkelijke   plaats   te   zetten,   (zie   de geafficheerde   zaalsetting   en   checklist),   dat   het   terras   en   de   binnenkoer   ordelijk   en   netjes   worden   achtergelaten,   de   buitendeuren   af   te   sluiten,de   sleutel onmiddellijk terug te bezorgen aan de zaaluitbating. Een checklist is geafficheerd in de keuken, kelderkeuken en aan de hoofduitgang. Aangerichte   schade   /   ontbrekende   of   gebroken   voorwerpen :      Schade   aan   de   lokalen   of   het   materiaal,   vastgesteld   na   het   gebruik,   of   voorwerpen   die   verdwenen   of beschadigd   zijn,   worden   aangerekend   of   afgetrokken   van   de   waarborg.   Inbreuken   op   de   in   onderhavig   contract   vermelde   voorwaarden   zullen   een   aanrekening van   50   EURO   per   inbreuk   tot   gevolg   hebben.   Bij   overschrijding   van   de   huurtermijn   of   niet   verhuurbaar   achterlaten   van   het   pand   wordt   bovendien   een   extra dag huur aangerekend. De   eindafrekening :   Deze   wordt   onder   de   vorm   van   een   factuur   aan   de   huurder   bezorgd   en   dient   voldaan   te   zijn   op   de   vervaldatum   vermeld   op   diezelfde   factuur. Eventuele terugbetalingen geschieden tevens op deze vervaldatum.