Huur reglement

De eigenaar staat aan de huurder, op eenbepaalde datum of vastgelegde periode het gebruik en het genot toe van de lokalen of de cafetaria van de parochiezaal te Eppegem mits naleving van de voorwaarden vermeld in het contract. Niet naleving van deze voorwaarden kan een onmiddelijke stopzetting van het contract tot gevolg hebben.


Aansprakelijkheid van de huurder: De huurder is verplicht zijn volledige identiteit, adres en contactnummer bekend te maken aan de verantwoordelijke. De huurder staat borg voor alle gebeurtenissen tijdens de avtiviteit, zowel op zedelijk als materieel gebied.Alle schadegevallen worden met hem/haar geregeld. In alle onvoorziene gevallen wordt door de eigenaar of door de door hem aangestelde verantwoordelijke beslist. De burgelijke aansprakelijkheid van de huurder word niet gedekt door de eigenaar. De huurder mag de rechten en voordelen van huidige overeenkomst NIET afstaan aan derden. Onderverhuur is verboden.

Motorvoertuigen en aanhangwagens zijn verboden op de binnenkoer.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode met vastgelegde aanvang en einde. De prijs wordt vastgelegd.(zie tarief) volgens de aard van de activiteit en de hoedanigheid van de huurder. De waarborg bedraagt € 500,00.

Reservatie en huur; De reservatie en huur worden pas definitief bij betaling van de waarborg en de huur. Bij niet betaling binnen de betalingsmodaliteiten voorziene termijn vervalt het contract. Een eenzijdige annulering vanwege de huurder binnen de maand voor de activiteit brengt van rechtswege het verval mee van de betaalde waarborg. Bij vroegere annulering zal een kost van           € 25,00 worden aangerekend. De volledige som (waarborg en huur) dient betaald te zijn voor de afhaling van de sleutel. Alle betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE78 9731 4463 2286 Betalingsmodaliteiten: waarborg dient te betalen voor vermelde datum met vermelding van referentie.

Gebreken / schade / verbruik; De huurder verklaart alles goed ontvangen te hebben  in goede staat en verbindt er zich toe het in dezelfde goede staat terug te geven. Eventuele gebreken dienen bij aanvang van de activiteit onmiddelijk gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke hetzij via het zaalnummer 0473/758 876, hetzij via mail gilbert.tembuyser@skynet.be; De huurder is verantwoordelijk voor alle aangerichte schade en verbindt er zich toe deze op het eerste aanzoek te vegoeden. De huurder verbindt er zich toe het in bruikleen gegeven goed uitsluitend te gebruiken voor organisatie van de opgegeven activiteit.

Capaciteit van de zaal-brandveilligheid; De maximale bezetting van het ganse complex bedraaggt 240 personen en deze mag om veiligheidsredenenniet overschreden worden. Bij aparte verhuur en bij neergelaten rolluiken wordt dit: grote zaal 120 pers. podium 60 pers. cafetaria 60 pers. en deze mag om veiligheidsredenen niet overschreden worden. er mogen geen vuren of kaarsen gebruikt worden in de zalen. De huurder zorgt ervoor dat tijdens de activiteit de nooduitgangen steeds vrij blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om hierop toe te zien.

Dranken; Bieren, waters, fruitsap en frisdranken zijn beschikbaar. Gebruik van de glazen voor wijn en schuimwijn (zonder aankoop ervan bij de zaaluibating) geeft aanleiding tot de aanrekening van een forfait van €20,00.

Reiniging van de accommodatie; Zaal, cafetaria en sanitair door de zaaluitbating, keuken, kelderkeuken, terras en binnenkoer door de huurder.

Gebruik van de keuken, keukenmateriaal, bestek, glazen en witgoed; Alle gebruikte toestellen(binnenkant ovens, vriezer en koelcel niet vergeten aub) materiaal dienen door de huurder gereinigd en afgedroogd en op de voorziene plaats teruggezet te worden. De huurder zorgt zelf voor handdoeken, vaatdoek afwasproducten, afwasmateriaal, toiletpapier en officiele vuilniszakken. De huurder staat zelf in voor de verwijdering van al het vuilnis ten laatste bij het einde van de huurperiode.

Meubilair (tafels,stoelen, karren); Het meubilair mag niet onafgedekt op het terras of de binnenkoer worden geplaatst en dient na afloop steeds terruggeplaatst te worden zoals voorzien op de geafficheerde zaalbezetting (behalve indien anders afgesproken met de zaalverantwoordelijke). De verwarmingsknoppen dienen steeds bereikbaar te blijven! Huurmateriaal moet verwijderd zijn ten laatste bij het einde van de huurperiode.

Versiering van de zaal; Het gebruik van confetti,  en aanverwante producten is verboden. Er mogen geen affiches of versieringen aan ramen, de muren of de akoestische panelen gekleefd of gespijkerd worden. De daarvoor bestemde borden en rails dienen gebruikt te worden. Na afloop dient alle versiering hechtmateriaal verwijderd te worden door de huurder.

Verwarming; Niet gebruikte lokalen mogen niet verwarmd worden. Tijdens strenge winterdagen (vorst zullen de thermostatische kranen bij het verlaten van de lokalen door de huurder steeds op "1" worden gezet, zodat een bassistemperatuur behouden blijft.

Vergunningen en toelatingen; De huurder dient zelf de eventuieel benodigde vergunnigen en toelatingen te bekomen bij de bevoegde autoriteiten.

Geluidshinder; Huurders die gebruik maken van een geluidsinstallatie tijdens hun activiteit moeten de in de VLAREM-wetgeving vervatte norm voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten alsook de gemeentelijke reglementen en voorschriften terzake naleven.

Rechten-heffingen, belastingen; .de huurder dient eventuele accijnsrechten, BTW, auteursrechten, billijke vergoeding en / of andere heffingen en belastingen die verbonden zouden zijn aan de ingerichte activiteiten zelf te betalen aan de bevoegde administratie.

Bij het verlaten van het gebouw; De huurder zorgt er onder andere voor: de verwarming af te zetten (of op "1" bij vorst), alle lichten te doven (ook in de toiletten, kelder, terras en buiten aan de ingang), de gasfornuizen en de hoofdkraan van het gas in de keuken af te zetten, de koelcel en vriezer te ledigen en te reinigen, alle vuilnisbakken te ledigen (ook van de toiletten), alle meubilair en alle gebruikt materiaal terug op zijn oorspronkelijke plaats te zetten, de buitendeuren af te sluiten, de sleutel onmiddelijk terug te bezorgen aan de zaaluitbating. een checklist is geafficheerd in de keuken, kelderdeur en aan de uitgang.

Aangerichte schade / ontbrekende of gebroken voorwerpen; Schade aan de lokalen of het materiaal, vastgesteld na het gebruik, of voorwerpen die verdwenen of beschadigd zijn, worden aangerekend of afgetrokken van de waarborg.Inbreuken op de in onderhavig contract vermelde voorwaarden zullen een aanrekening van € 50,00 per inbreuk tot gevolg hebben. Bij overschrijding van de huurtermijn of niet verhuurbaar achterlaten van het pand wordt bovendien een dag extra aangerekend.

Eindafrekening; Deze wordt onder de vorm van een factuur aan de huurder bezorgd en dient voldaan te zijn op de vervaldatum vermeld op die factuur. Eventuele terugbetalingen geschieden tevens op de vervaldatum.